ماموریت

شركت پتروشيمي گوهر افق متولي اجرای بخش مشترک پروژه‌های اكريلونيترل بوتادين استايرن و رابر ABS/Rubber شرکت پتروشیمی جم، لاستيک استايرن بوتادين امولسيوني ESBR شرکت شیمیایی صدف عسلویه، پلي استايرن انبساطي EPS شركت كيميا صنايع دالاهو و پلي استايرن شرکت پتروشیمی انتخاب می باشد.

که اجرا و نگهداری تأسيسات ذیل در چارچوب فعالیت آن تعریف گردیده است:

دی ان ان