محمد هاشم
نجفی اردکانی

نماینده شرکت پتروشیمی جم

مدیر عامل


محمد علی اطمینانی اصفهانی

عضو هیئت مدیره 


مهران تربیت

نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری انتخاب

رئیس هیئت مدیره


رهبر داوودزاده

نماینده شرکت کیمیا صنایع دالاهو

عضو هیئت مدیره         


دی ان ان