محمد هاشم
نجفی اردکانی

نماینده شرکت پتروشیمی جم

مدیر عامل


علی ثابتی

نماینده شرکت توسعه پلیمر کنگان

نایب رئیس هیئت مدیرهاحمد پنجه پور

نماینده شرکت مهندسی جم صنعتکاران تهران

 عضو هیئت مدیره


 

مهران تربیت

نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری انتخاب

رئیس هیئت مدیره


رهبر داوودزاده

نماینده شرکت کیمیا صنایع دالاهو

عضو هیئت مدیره         


دی ان ان