محمد هاشم
نجفی اردکانی

نماینده شرکت جم صنعت کاران مدیر عامل


اجلال امانی

نماینده شرکت پتروشیمی جم     نایب رئیس هیئت مدیرهنماینده شرکت توسعه پلیمر کنگان عضو هیئت مدیره


 

مهران تربیت

نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری انتخاب, رئیس هیئت مدیره


رهبر داوودزاده

نماینده شرکت کیمیا صنایع دالاهو،  عضو هیئت مدیره         


دی ان ان