((پرسشنامه ارزیابی تولیدکنندگان و سازندگان))

پرسشنامه ارزیابی تولید کنندگان و سازندگان

1. نام کامل شرکت (به فارسی و انگلیسی):
نام شرکت اصلی (مادر):
2. تولید کننده:
برای تولید کننده حقیقی/ نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره شناسنامه:
(تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه به صورت فایلPDF پیوست گردد)
برای تولید کننده حقوقی/ نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
نوع مالکیت:
3. نشانی کامل دفتر مرکزی (شامل کد پستی، تلفن و فاکس):
نوع شرکت:
4. نشانی کامل دفتر فروش (شامل کد پستی، تلفن و فاکس و پست الکترونیک):
5. نشانی کامل کارخانه و انبارها (شامل کد پستی، تلفن و فاکس):
6. فضای اداری کارخانه (متر مربع):
فضای فنی کارگاهی مسقّف (مترمربع):
فضای فنی کارگاهی غیرمسقّف (مترمربع):
7. وب سایت:
پست الکترونیک:
8. نوع محل دفتر شرکت:
(تصویر سند مالکیت یا اجاره ملک به صورت فایل PDF پیوست گردد)
9. نوع محل کارخانه:
(تصویر سند مالکیت یا اجاره ملک به صورت فایل PDF پیوست گردد)
10. تلفن همراه مدیرعامل:
تلفن همراه مدیر بازرگانی:
تلفن همراه مدیر فروش :
11.تاریخ تاسیس:
شماره ثبت:
شماره سایر مجوزها:
کد اقتصادی:
شناسه ملی:
شماره پروانه:
12. تصاویر (برابر با اصل شده) مدارک شناسایی شرکت شامل روزنامه رسمی، آخرین تغییرات، اظهارنامه تاسیس، آگهی تاسیس و اساسنامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
13. تصاویر(برابر با اصل شده) مدارک شناسایی کارگاه شامل پروانه بهره برداری، مجوزفعالیت کارگاهی و.... (به صورت فایلPDFپیوست گردد)
14. رزومه تولیدکننده، به طور مختصر، بر روی سربرگ (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
15.حوزه فعالیت:
16. فهرست محصولات تولیدی (با ذکر ظرفیت تولید سالیانه و مشخصات مختصر فنی) به زبان فارسی و انگلیسی (کاتالوگ محصولات یا مشخصات فنی به صورت فایلPDF پیوست گردد)
17.در صورتیکه تولید تحت
می باشد؛
نام شرکت خارجی: (مدارک به صورت فایل PDFپیوست
18. تصاویر مدارک تاییدیه محصول از شرکت اصلی (مادر) (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
19. درصورت هرگونه همکاری فنی یا ارتباط علمی و آموزشی با شرکت های خارجی مدارک مربوطه به صورت فایلPDF پیوست گردد.
20. تصاویر گواهینامه ها وتاییدیه های دریافتی از موسسه استاندارد، آزمایشگاهها و پژوهشگاههای معتبر داخلی و مراجع معتبر بین المللی (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
21. در صورت عضویت در انجمن ها و موسسات پژوهشی معتبر داخلی و خارجی؛ تصاویر مدارک مربوطه به صورت فایل PDF پیوست گردد.
22. در صورت صادرات محصولات تولیدی، نمونه مدارک مربوطه به صورت فایل PDF پیوست گردد.
23. تصویرگواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی ومحیط زیست HSEو تصویرگواهینامه مدیریت کیفیت و سایر گواهینامه های مرتبط (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
24. در صورت همکاری با شرکتهای پتروشیمی وتابعه نفت؛ لیست شرکتها و تصاویر مدارک مربوطه به صورت فایل PDF پیوست گردد.
25. تصاویر تاییدیه های کیفی و رضایت نامه های دریافتی از مصرف کنندگان، کارفرمایان و شرکتها (به صورت فایل PDF پیوست گردد) (مهم: در صورت احراز عدم سلامت کاری و نداشتن حسن شهرت، شرکت متقاضی، ارزیابی نشده و هیچ گریدی به آن تعلق نخواهد گرفت)
26. تصاویر قراردادها / سفارش های تولید در پنج سال گذشته (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
27. تصاویر آخرین صورتهای مالی شرکت (تراز نامه، صورت سود و زیان) و تصویر گردش مالی سالیانه حساب بانکی (به صورت فایلPDF)
28. تصویر گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده (به صورت فایلPDF پیوست گردد) (در مواردی که ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده ضروری است، ارزیابی شرکت تامین کننده، منوط به ارائه گواهینامه مزبور خواهد بود)
29. شرکت / کارخانه، واحد طراحی مهندسی
(مدارک مربوطه به صورت فایل PDF پیوست گردد)
30. شرکت / کارخانه، واحد تحقیق و توسعه
(مدارک مربوطه به صورت فایل PDF پیوست گردد)
31. شرکت / کارخانه، واحد کنترل کیفیت (QC)
(مدارک مربوطه به صورت فایل PDF پیوست گردد)
32. در صورت دارا بودن دفتر فروش یا دفتر نمایندگی در خارج از کشور؛ نشانی کامل (شامل کد پستی، تلفن و فاکس و پست الکترونیک و نشانی سایت اینترنتی):
33. مدارک ثبتی و قانونی دفتر فروش و نمایندگی در خارج از کشور به صورت فایل PDF پیوست گردد.
32. در صورت دارا بودن دفتر فروش یا دفتر نمایندگی در خارج از کشور؛ نشانی کامل (شامل کد پستی، تلفن و فاکس و پست الکترونیک و نشانی سایت اینترنتی):
32. در صورت دارا بودن دفتر فروش یا دفتر نمایندگی در خارج از کشور؛ نشانی کامل (شامل کد پستی، تلفن و فاکس و پست الکترونیک و نشانی سایت اینترنتی):
34. ضمانت نامه مالی در صورت درخواست، به صورت:
(مهم: در صورت عدم تایید یکی از آیتمهای ضمانتنامه مالی، شرکت متقاضی همکاری، ارزیابی و تعیین گرید نخواهد شد)
35. محصولات ارائه شده دارای
(مهم: در صورت عدم ارائه ضمانتنامه کیفی، شرکت متقاضی، ارزیابی نشده و هیچ گریدی به آن تعلق نخواهد گرفت)
نام:
عنوان:
امضاء:
مهر:
(مدارک پرسشنامه فوق به صورت فایل zip و از طریق یک یا چند ایمیل نشانی اینترنتی commercial@gopc.ir ارسال گردد. در نام فایلهای ارسالی حتما ردیف مربوط به پرسشنامه ذکر شود.)
دی ان ان